Các sáng kiến Tác động xã hội của Visa

Visa cam kết thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế theo hướng hòa nhập, công bằng và bền vững mà theo đó tất cả mọi người, mọi khu vực đều có thể phát triển.

Chúng tôi muốn tất cả mọi người, mọi khu vực đều có thể phát triển

Tác động xã hội là một phần trong cam kết của Visa nhằm thúc đẩy tăng trưởng theo hướng hòa nhập, công bằng và bền vững cho mọi người, ở mọi nơi. Trọng tâm của chúng tôi là thúc đẩy các sáng kiến sử dụng quy mô mạng lưới, sản phẩm, nguồn tài chính, chuyên môn và cam kết chung của nhân viên chúng tôi để tiếp cận những người chưa được quan tâm đúng mức, cung cấp cho họ khả năng tiếp cận các nguồn lực có thể giúp cải thiện bối cảnh kinh tế, việc kinh doanh của doanh nghiệp và cộng đồng xung quanh.

Doanh nghiệp nhỏ

50 M

Chúng tôi cam kết hỗ trợ kỹ thuật số 50 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn thế giới trước năm 2023, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy công bằng kỹ thuật số.

Công bằng và hòa nhập

500 M

Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình là hỗ trợ 500 triệu người không có tài khoản ngân hàng hoặc không được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truy cập vào tài khoản thanh toán kỹ thuật số từ trước năm 2020 và đang tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu này.

Cộng đồng

85 %

Chúng tôi đã có 85% nhân viên tham gia các chương trình Visa để đóng góp cho cộng đồng trong năm tài chính 2021.


Các chương trình nổi bật và quan hệ đối tác

Practical Business Skills logo
Women's World Banking logo
Hand in Hand International logo.
Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

Nhân viên tạo ra sự khác biệt

Visa khuyến khích và hỗ trợ nhân viên tạo ra tác động theo những cách truyền cảm hứng cho họ, cho dù đó là thông qua hoạt động tình nguyện, cống hiến hoặc hỗ trợ cho những cá nhân và cộng đồng đang cần được trợ giúp.

Quỹ Visa