• Các sáng kiến Tác động xã hội của Visa

    Visa cam kết thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế theo hướng hòa nhập, công bằng và bền vững mà theo đó tất cả mọi người, mọi khu vực đều có thể phát triển.

Doanh nghiệp nhỏ

50 M

Chúng tôi cam kết hỗ trợ kỹ thuật số 50 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn thế giới trước năm 2023, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy công bằng kỹ thuật số.

Công bằng và hòa nhập

500 M

Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình là hỗ trợ 500 triệu người không có tài khoản ngân hàng hoặc không được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truy cập vào tài khoản thanh toán kỹ thuật số từ trước năm 2020 và đang tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu này.

Cộng đồng

85 %

Chúng tôi đã có 85% nhân viên tham gia các chương trình Visa để đóng góp cho cộng đồng trong năm tài chính 2021.