• Quỹ Visa

    Quỹ Visa theo đuổi việc hỗ trợ các nền kinh tế hòa nhập nơi các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng có thể phát triển mạnh mẽ.


American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.