Chương trình Báo cáo Lỗ hổng Bảo mật của Visa

An ninh mạng vô cùng quan trọng đối với Visa và chúng tôi muốn hỗ trợ cho quá trình trao đổi thông tin về các lỗ hổng tiềm ẩn, thiết lập các quy tắc để kiểm thử lỗ hổng và tạo ra một Ngoại lệ An toàn (Safe Harbor) cho những người tuân theo các quy tắc này.

Giới thiệu

Tại Visa, an ninh mạng là cốt lõi đối với các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn nếu bạn có thông tin liên quan đến các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong các sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc ứng dụng của Visa. Chúng tôi đã thiết lập Chương trình Báo cáo Lỗ hổng Bảo mật này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin về các lỗ hổng tiềm ẩn, thiết lập các quy tắc để kiểm thử lỗ hổng và tạo ra một Ngoại lệ An toàn (Safe Harbor) cho những người tuân theo các quy tắc này.

Kỳ vọng

Quy tắc chương trình

Ngoại lệ An toàn

Báo cáo lỗ hổng bảo mật

Visa sử dụng HackerOne để phân loại và xác thực các báo cáo về lỗ hổng bảo mật được tiết lộ một cách có trách nhiệm. Vui lòng gửi báo cáo của bạn.