Rủi ro và gian lận

Thực hiện thanh toán bảo mật hơn với các API có thể giúp phát hiện gian lận trong thời gian thực hoặc giúp khách hàng kiểm soát thẻ của mình tốt hơn.


Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.

Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.

Sẵn sàng để bắt đầu tạo dựng?

Truy cập Trung tâm Lập trình Visa và bắt đầu khám phá tất cả các khả năng mà bạn có thể tạo nên.