• Thông tin dành cho các ngân hàng muốn hợp tác với VISA

    Hãy hợp tác với Visa để nâng cấp giải pháp thanh toán của bạn

Visa + ngân hàng thanh toán

Hợp tác với Visa để phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới giúp cung cấp những giải pháp thanh toán thông minh hơn.

Công nghệ thẻ chip của Visa

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Bảo mật dữ liệu

Visa đang đơn giản hóa mã PIN tuân thủ bảo mật

Khách hàng của Visa cần đảm bảo các đại lý bên thứ ba tham gia vào chương trình PIN Visa phải thực hiện việc xác thực tuân thủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Dịch vụ + Giải pháp

Mobile Payment Solutions

Giải pháp thanh toán trên di động


Tài nguyên