• Sáng tạo ra những cách thức thanh toán và nhận thanh toán mới

    Hãy hợp tác với Visa để nâng cấp giải pháp thanh toán của bạn

Visa + ngân hàng thanh toán

Hợp tác với Visa để phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới giúp cung cấp những giải pháp thanh toán thông minh hơn.
Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Visa đang đơn giản hóa mã PIN tuân thủ bảo mật

Khách hàng của Visa cần đảm bảo các đại lý bên thứ ba tham gia vào chương trình PIN Visa phải thực hiện việc xác thực tuân thủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Tìm hiểu về chương trình bảo mật mã PIN