• Chúng tôi đề xuất cho bạn nhiều giải pháp cải thiện lợi nhuận

    Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp

Visa + doanh nghiệp lớn

Visa giúp các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tối ưu hóa lợi nhuận sau thế.
Illustration: magnifying glass.

Tận dụng kết quả phân tích dữ liệu

Visa IntelliLink giúp bạn quản lý dòng tiền và kiểm soát chi phí.
Business growth trending upward: illustration.

Cải thiện hiệu quả

Dịch vụ tư vấn của Visa PerformSource giúp bạn nhận được những lợi ích tối đa từ chương trình thẻ thương mại.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Tự động hóa thanh toán

Tính năng Tự động hóa việc thanh toán khoản chi của Visa là một quy trình thanh toán hiệu quả, tiết kiệm cho các công ty cung ứng.

Man at desk using laptop.
Visa Point of Sale (POS) graphic.