• Phương thức thanh toán của tương lai bắt đầu với ý tưởng lớn của bạn

    Hoạt động trên nền tảng mạng lưới toàn cầu của Visa, fintech của bạn sẽ tiến xa. Bắt đầu tại Visa Partner.


Illustration of a university flag.
Illustration of visa cards.
Illustration of rocket launching.
Mobile device with a checkmark symbolizing certified.
Illustration of hand shake between two partners.
Generic icon of a computer screen with html symbol inside.

Video thumbnail of extend’s CEO in an interview.
Video thumbnail of riverbank’s CEO in an interview.

Gold line.

Thẻ visa²

Gold line.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ

Gold line.

Địa điểm chấp nhận thanh toán thẻ³

Sẵn sàng để khởi động ý tưởng của bạn?

Chuyển đến Visa Partner
visa-fintech-partner-acorns-400x225
visa-fintech-partner-bento-400x225
visa-fintech-partner-chime-400x225
divvy-400x225
visa-fintech-partner-petal-400x225
visa-fintech-partner-pex-400x225
visa-fintech-partner-n26-400x225
visa-fintech-partner-stash-400x225
tool-square-800x450
Varo logo.