Trở thành một nhà cung cấp

Hợp tác với Visa để cải thiện mọi nơi

Visa + Nhà cung cấp

Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp để phát triển thương hiệu Visa trên toàn cầu.

Cổng iSupplier

Chính sách của Visa

Hướng dẫn để giúp các nhà cung cấp đáp ứng được tiêu chuẩn, hiệu suất và hiệu quả cao nhất.
cánh máy bay
doanh nhân-máy tính bảng
bàn tay-thẻ-bàn phím

Sự đa dạng của nhà cung cấp

Business men and women exchanging greetings in office.