• Trở thành một nhà cung cấp

    Hợp tác với Visa để cải thiện mọi nơi

Visa + Nhà cung cấp

Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp để phát triển thương hiệu Visa trên toàn cầu.
cánh máy bay
doanh nhân-máy tính bảng
bàn tay-thẻ-bàn phím
Business men and women exchanging greetings in office.