Chính sách Chống Hối lộ của Visa Inc.

1.0 Mục đích

Visa Inc. đã áp dụng Chính sách Chống Hối lộ (“Chính sách”) này để tuân thủ các yêu cầu và hạn chế của Đạo luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ, Đạo luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh và các luật chống hối lộ hiện hành khác trên toàn thế giới.

2.0 Phạm vi

Chính sách này áp dụng cho tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên và nhân viên thời vụ (“nhân viên Visa”) của Visa Inc. và các công ty con (“Visa” hoặc “Công ty”).  Chính sách này phải được đọc cùng với các chính sách, quy trình và hướng dẫn khác của Công ty, bao gồm Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh và Chính sách Chương trình Thẻ Đi lại và Chi phí và Mua hàng. Tuy nhiên, nếu như Chính sách này khắt khe hơn, Chính sách này sẽ thay thế các chính sách và quy trình hiện hành khác của Công ty (bao gồm quà tặng, bữa ăn hoặc chiêu đãi). Chính sách này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác, và nếu được dịch thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Ban Đạo đức và Tuân thủ và Pháp lý khu vực có thể quy định các ngưỡng chi tiêu cụ thể theo vùng địa lý hoặc theo quốc gia cụ thể, và cần phải có quy trình phê duyệt trước cho các ngưỡng đó. Ban Đạo đức và Tuân thủ và Pháp lý khu vực có thể trả lời các câu hỏi về Chính sách này và cung cấp hướng dẫn về các quy trình cụ thể của thị trường.

3.0 Tuyên bố Chính sách

Công ty cam kết đạt được hoạt động kinh doanh thông qua cạnh tranh công bằng và trung thực trên thị trường thương mại. Tuân thủ Chính sách Chống Hối lộ này và Hướng dẫn Chính sách Chống Hối lộ (Phụ lục A) là trách nhiệm của tất cả mọi người tại Công ty. Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro, Giám đốc Điều hành, quản lý cấp cao và Cán bộ Đạo đức và Tuân thủ đều được giao nhiệm vụ cụ thể là đảm bảo rằng Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất trong các giao dịch kinh doanh. Visa sẽ tuân thủ nội dung và tinh thần của các luật chống hối lộ hiện hành khi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.  Việc hứa hẹn, ủy quyền, đề nghị, trao, nhận hoặc mời chào, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ thứ gì có giá trị, hoặc bất kỳ lợi thế không chính đáng nào, cho bất kỳ ai, với ý định hoặc có biểu hiện gây ảnh hưởng không chính đáng đến quyết định hoặc hành vi của họ, hoặc như một phần thưởng cho hành động không chính đáng, đều bị nghiêm cấm.

Công ty cam kết tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật chống hối lộ. Là một công ty Hoa Kỳ được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Công ty phải tuân theo Đạo luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). FCPA là luật có các điều khoản hình sự nghiêm cấm hành vi hứa hẹn, ủy quyền, đề nghị hoặc tặng bất cứ thứ gì có giá trị, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho một viên chức chính phủ không phải của Chính phủ Mỹ (một khái niệm ở mức rộng bao gồm nhân viên không phải của Chính phủ Mỹ ở tất cả các cấp, cũng như nhân viên của các doanh nghiệp thương mại do nhà nước sở hữu hoặc kiểm soát, chẳng hạn như một tổ chức tài chính nhà nước, và các ứng cử viên chính trị, các đảng phái chính trị, hoặc các viên chức của đảng, và các tổ chức quốc tế công không phải của Mỹ) để gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của một viên chức không phải của Chính phủ Mỹ trong cương vị chính thức của mình. FCPA áp dụng cho hành vi của Công ty và nhân viên Visa trên toàn thế giới. Công ty cũng phải tuân theo một số luật và quy định liên quan đến tiền thưởng kinh doanh mà nhân viên chính phủ Hoa Kỳ có thể chấp nhận. Lời hứa, đề nghị hoặc trao quà tặng, ưu đãi hoặc tiền thưởng khác cho viên chức chính phủ hoặc nhân viên chính phủ Hoa Kỳ vi phạm các quy tắc này không chỉ vi phạm chính sách của Công ty mà còn có thể là một hành vi phạm tội hình sự.

Nhân viên của Công ty và Visa cũng phải tuân thủ Đạo luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh năm 2010 (“Đạo luật Chống Hối lộ”). Đạo luật Chống Hối lộ nghiêm cấm hối lộ cho các viên chức chính phủ và hối lộ thương mại. Đạo luật Chống Hối lộ quy định việc đề nghị, hứa hẹn hoặc đưa hối lộ (theo Chính sách Chống Hối lộ này, hối lộ có nghĩa là lợi thế tài chính hoặc lợi thế khác); yêu cầu, đồng ý nhận hoặc nhận hối lộ; hoặc hối lộ một công chức nước ngoài là phạm tội hình sự. Công ty cũng có thể phải chịu trách nhiệm gián tiếp về việc không ngăn chặn hối lộ được thực hiện thay cho Công ty và có nghĩa vụ thực hiện các quy trình đầy đủ để ngăn chặn hành vi hối lộ của những người thực hiện các dịch vụ cho hoặc thay mặt cho Công ty, bao gồm các dịch vụ do các công ty con cung cấp.

Ngoài FCPA và Đạo luật Chống Hối lộ, Công ty có thể phải tuân theo các luật chống hối lộ khác trên toàn thế giới.  

Nghiêm cấm trao hoặc đề nghị tặng bất cứ thứ gì có giá trị cho Viên chức Chính phủ hoặc Viên chức Chính phủ trong phạm vi điều chỉnh (như được định nghĩa trong Phụ lục A) của bất kỳ quốc gia nào vi phạm luật chống hối lộ, hoặc thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp cho các bên thứ ba trong khi biết hoặc có lý do để biết rằng một phần khoản thanh toán đó sẽ được dùng để đề nghị, đưa hoặc hứa hẹn cho viên chức đó. Các khoản thanh toán để xúc tiến hoặc đảm bảo thực hiện một hành động thông thường của chính phủ – cũng nằm trong trường hợp bị cấm.

Cuối cùng, nhiều luật chống hối lộ cũng cấm hứa hẹn, đề nghị hoặc đưa hối lộ hoặc lại quả cho các bên tư nhân. Chính sách này cấm hứa hẹn, ủy quyền, đề nghị, cho, nhận hoặc mời chào bất kỳ thứ gì có giá trị hoặc bất kỳ lợi thế nào khác cho bất kỳ bên thứ ba nào—bao gồm khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh khác – với ý định hoặc có biểu hiện gây ảnh hưởng không phù hợp hoặc thưởng cho quyết định kinh doanh của người nhận.

4.0 Trách nhiệm giải trình

4.1 Người phụ trách Chính sách và Chương trình

Cán bộ Đạo đức và Tuân thủ là Người phụ trách Chính sách và Chương trình, đồng thời sẽ quản lý Chính sách và xây dựng khung chính sách bao gồm các quy trình, công cụ, thông tin liên lạc và đào tạo để thực hiện Chính sách này và đạt được các mục tiêu của Chính sách. Bộ phận Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu sẽ giám sát khóa đào tạo hàng năm về Chính sách được cung cấp cho nhân viên Visa có liên quan.

4.2 Nhà tài trợ Điều hành

Nhà tài trợ Điều hành Chính sách là Tổng Cố vấn.

4.3 Giám sát Chính sách

Ủy ban Rủi ro Doanh nghiệp (Corporate Risk Committee, CRC) sẽ giám sát quản trị Chính sách này thông qua các cập nhật định kỳ của Bộ phận Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu.  

4.4 Trường hợp ngoại lệ

Các trường hợp ngoại lệ đối với Chính sách này phải được Người phụ trách Chính sách và Chương trình, Cố vấn Pháp lý của Chính sách và CRC phê duyệt trước. Người phụ trách Chính sách sẽ theo dõi các trường hợp ngoại lệ hoặc miễn trừ Chính sách.

5.0 Điều tra Vi phạm

Công ty sẽ điều tra tất cả các báo cáo nhận được về các vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Chính sách này và sẽ không dung thứ cho các hình thức trả đũa đối với các báo cáo hoặc khiếu nại được thực hiện một cách thiện chí. Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của Visa bảo vệ tất cả những người báo cáo hoặc khiếu nại và nhân viên Visa được kỳ vọng sẽ hợp tác trong các cuộc điều tra nội bộ về hành vi sai trái.

Các hành vi đối lập với Chính sách này, Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của Công ty hoặc luật hiện hành có thể dẫn đến hành động kỷ luật lên đến và bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động, tuân theo các yêu cầu pháp lý của địa phương.

6.0 Đánh giá Chính sách

Người phụ trách Chính sách chịu trách nhiệm xem xét Chính sách ít nhất hàng năm để xác nhận rằng Chính sách vẫn có liên quan và có hiệu quả trong việc đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã nêu và đề xuất các cập nhật khi cần thiết cho CRC.

7.0 Thẩm định Tuân thủ Chính sách

Chính sách này và các quy trình của chính sách phải được Bộ phận Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu và/hoặc Kiểm toán Nội bộ thẩm định định kỳ để xác định tính hiệu quả của việc thực hiện và tuân thủ liên tục Chính sách. Các phát hiện và chiến lược giảm thiểu có thể được xem xét với các bên liên quan thích hợp. Các phát hiện quan trọng sẽ được báo cáo cho CRC và/hoặc Hội đồng Quản trị hoặc (các) ủy ban được ủy quyền của CRC, nếu thích hợp.

8.0 Các Tài liệu liên quan

  • Chính sách đối với Chi phí đi lại, thanh toán và Thẻ thanh toán
  • Hướng dẫn Chương trình Thẻ Toàn cầu – Chi phí đi lại, thanh toán và Thẻ thanh toán