• Bảo Mật Mã Pin

    Visa hiện đang đơn giản hóa việc xác nhận bằng bảo mật mã PIN ở mọi nơi.

Tin tức về bảo mật PIN

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.