Thanh toán không tiếp xúc là một phương thức thanh toán nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.

Giờ đây các Ngân hàng phát hành có thể mang lại trải nghiệm thanh toán dễ dàng cho chủ thẻ ngay tại POS.

Thanh toán không tiếp xúc

Với công nghệ thanh toán không tiếp xúc, chủ thẻ chỉ cần chạm để thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán.

Lợi ích

Có bốn lợi ích chính trong việc phát hành thẻ không tiếp xúc.
Stack of dollar bills flowing into a Visa credit card.

Mobile wallet on tablet display.

Thumbs up sign overlapped by circle of people.

Globe next to upward pointing arrows.

Cách hoạt động

Contactless symbol.
Front of Visa chip-enabled credit card with arrow pointing to the chip plate.
Back of a contactless card showing the contactless chip and the contactless antennae.

Bạn đã sẵn sàng phát hành thẻ không tiếp xúc chưa?

Đăng ký để biết thêm thông tin.