• Khám phá những cơ hội phát triển mới

    Cung cấp giải pháp Visa Ready di động tại điểm bán hàng.

Tại sao chọn mPOS

Giải pháp mPOS có thể giúp tăng doanh thu cho các đơn vị chấp nhận thẻ và cho chính doanh nghiệp của bạn.
A hand holding a mobile phone over a POS completing a contactless transaction.
A sales person assisting with a contactless transaction by showing a customer where to hover a mobile phone.

Bắt đầu

Trở thành nhà cung cấp mPOS.