• Những đối tác mới. Tăng trưởng kinh doanh Doanh thu cao hơn.

    Chớp lấy cơ hội mPOS.

Tại sao chọn Visa Ready cho mPOS

Lưu chuyển trong hệ thống thanh toán dễ dàng hơn

Bắt đầu

Có quyền truy cập vào Chương trình Visa Ready dành cho mPOS