• Giải pháp kỹ thuật số của Visa

    Tận dụng kiến thức chuyên môn về công nghệ thanh toán của Visa để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Woman wearing headset looking at laptop.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.

Woman signing for purchase on smart phone.
Visa volunteers working at a build site.

Apple watch showing that it's ready to make a payment with a Visa card. Text says hold near reader to pay.

Apple Pay

Thực hiện giao dịch thuận tiện khi đang di chuyển bằng điện thoại iPhone tương thích.

Android Pay

Android Pay cung cấp phương thức thanh toán an toàn và dễ dàng, tương thích với hầu hết các thiết bị Android.
Using Samsung Pay on mobile device at coffee shop.

Samsung Pay

Mua sắm hàng ngày đơn giản và bảo mật bằng thẻ Visa trên các thiết bị Samsung tương thích.

Woman wearing headset looking at laptop.
Woman offering Visa card at counter.
Woman seated at desk using laptop and holding a tablet with a smart phone nearby.