• Visa Ready

    Cách nhanh chóng để đưa
    những giải pháp thanh toán đột phá
    ra thị trường

Visa Ready là gì?

Visa Ready là chương trình dành cho các đối tác, cam kết đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo của các giải pháp thanh toán của bên thứ ba sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật về bảo mật của Visa. Dấu chấp nhận của Visa Ready giúp nhanh chóng đưa những sáng kiến mới vào hệ thống chấp nhận thanh toán toàn cầu.

High tech team at table working on laptops and tablet.