• Chạm để thanh toán với Visa

    Thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng thẻ hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc tại nơi có Biểu tượng Không tiếp xúc.

Thanh toán không tiếp xúc với Visa

Thanh toán không tiếp xúc cho phép bạn chỉ cần chạm để thanh toán. Tìm Biểu tượng Thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị đọc thẻ và chạm thẻ hoặc điện thoại có chức năng thanh toán không tiếp xúc để thực hiện giao dịch.
Visa Contactless card.
Watch and mobile phone with contactless payments.

Contactless symbol.