Thẻ Chip

An toàn hơn, tiện lợi hơn, đem lại nhiều lựa chọn hơn cho chủ thẻ.

Thẻ chip

Thẻ chip là thẻ thanh toán có gắn microchip. Sức mạnh điện toán của chip nghĩa là các thẻ thông minh có thể cung cấp những dịch vụ, lựa chọn thanh toán mới, tăng cường mức độ bảo mật, mức độ thuận tiện và mang nhiều lựa chọn hơn.
Customer buying a coffee using a Visa chip card
Person using an ATM overseas with their Visa EMV chip card
Customer taking out their Visa EMV chip card to pay for a meal overseas
Customer making a payment at a small business using their Visa EMV chip card