• Quản lý hóa đơn doanh nghiệp

    Xóa bỏ những trở ngại trong thanh toán B2B để thanh toán và nhận thanh toán dễ dàng hơn.

Quản lý Hóa đơn


Cách thức hoạt động của Quản lý hóa đơn


Lợi ích

Tài liệu Quản lý hóa đơn

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Visa có thể cung cấp.

Thực hiện thay đổi ngay bây giờ

Liên hệ với Visa

Điền vào mẫu đơn giản để yêu cầu đại diện của Visa liên lạc với bạn.

Những thông tin bạn có thể quan tâm