Drive payments efficiency with Visa merchant processing solutions

Our solutions help your efficiency and growth.

Quy đổi Trực tiếp dành cho Đơn vị chấp nhận thẻ Visa

Công cụ cập nhật tài khoản Visa

Dịch vụ Ghi nhãn Riêng Visa

Giải pháp điểm bán hàng

Hợp tác với Visa không chỉ là chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa tại địa điểm kinh doanh. Các giải pháp điểm bán hàng của chúng tôi được thiết kế để giúp các đơn vị chấp nhận thẻ tăng doanh thu và thu hút khách hàng mới.

Bạn quan tâm đến các giải pháp xử lý dành cho đơn vị chấp nhận thẻ?

Visa ở đây để giúp bạn phát triển doanh nghiệp.