R2-D2 Charging Hub attached to mobile phone in car console.

Drive payments efficiency with Visa merchant processing solutions

Our solutions help your efficiency and growth.

Man seated at café counter checking his phone.
Woman chatting with male retailer.

Bạn quan tâm đến các giải pháp xử lý dành cho đơn vị chấp nhận thẻ?

Visa ở đây để giúp bạn phát triển doanh nghiệp.
Tìm một ngân hàng thanh toán