Woman with laptop walking among office tables.

Spend less time processing payments

Reduce inefficiencies and boost your control over the payments process with Visa Payables Automation.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Gửi tệp tin

Bước 1: Gửi các tệp tin tới Visa hoặc ngân hàng thương mại.
Illustration: magnifying glass.

Xử lý tệp tin

Bước 2: Visa xử lý các tệp tin về khoản chi này.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Điều chỉnh giới hạn

Bước 3: Visa điều chỉnh giới hạn thẻ cho phù hợp với số tiền trên hoá đơn đã được phê duyệt
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Gửi thông báo

Bước 4: Visa gửi thông báo chuyển tiền đến nhà cung cấp của bạn.

Thẻ đã tính phí

Bước 5: Nhà cung cấp thu tiền từ thẻ thương mại.

Theo dõi hồ sơ

Bước 6: Visa tạo ra một tệp tin đối chiếu điện tử.


Tối ưu hóa dòng tiền

Vì nhà cung cấp sẽ tính phí vào tài khoản Visa, bạn không phải trả tiền cho đến khi nhận được hóa đơn tổng hợp từ ngân hàng.

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.

Kiểm soát các tài khoản của bạn

Đơn giản hóa thanh toán, tăng tính hiệu quả.
Liên hệ với chúng tôi
Hands holding a phone.