Optimize your payment process

Get maximum value from your commercial card program and Procure-to-Pay processes.

Visa PerformSource

Visa có công cụ và nguồn lực để phân tích quy trình thanh toán hiện tại đồng thời giúp tăng các khoản tiết kiệm và đẩy mạnh tính hiệu quả.

Illustration: magnifying glass.

Chẩn đoán chi tiêu

Phân tích dữ liệu hóa đơn ở cấp độ giao dịch nhằm xác định cơ hội chuyển đổi các giao dịch bằng chi phiếu tốn kém thành các thanh toán thẻ đã được đơn giản hóa.

Learn more
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Phân tích Giao dịch Trung bình

Phân tích dữ liệu của nhà cung cấp ở cấp độ tổng quan nhằm xác định cơ hội chuyển đổi chi tiêu chi phiếu sang thanh toán thẻ Visa hiệu quả hơn.
 
 
Learn more
Business growth trending upward: illustration.

ROI
Phân tích

Tính toán tác động chính của việc thực hiện hay mở rộng chương trình thẻ thương mại.Learn more

Phân tích chuẩn trong ngành

So sánh hiệu suất của chương trình thẻ với các công ty có cùng quy mô trong cùng ngành.Learn more

Nhận được nhiều hơn từ chương trình thẻ thương mại

Tìm hiểu về Visa PerformSource