Optimize your payment process

Get maximum value from your commercial card program and Procure-to-Pay processes.

Visa PerformSource

Visa có công cụ và nguồn lực để phân tích quy trình thanh toán hiện tại đồng thời giúp tăng các khoản tiết kiệm và đẩy mạnh tính hiệu quả.

Công cụ phân tích

Một bộ công cụ gồm nhiều tính năng phục vụ việc phân tích quy trình, đưa ra các khuyến nghị để cải thiện và triển khai các ứng dụng tốt nhất.
Illustration: magnifying glass.

Chẩn đoán chi tiêu

Phân tích dữ liệu hóa đơn ở cấp độ giao dịch nhằm xác định cơ hội chuyển đổi các giao dịch bằng chi phiếu tốn kém thành các thanh toán thẻ đã được đơn giản hóa.

Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Phân tích Giao dịch Trung bình

Phân tích dữ liệu của nhà cung cấp ở cấp độ tổng quan nhằm xác định cơ hội chuyển đổi chi tiêu chi phiếu sang thanh toán thẻ Visa hiệu quả hơn.
 
 
Business growth trending upward: illustration.

ROI
Phân tích

Tính toán tác động chính của việc thực hiện hay mở rộng chương trình thẻ thương mại.Phân tích chuẩn trong ngành

So sánh hiệu suất của chương trình thẻ với các công ty có cùng quy mô trong cùng ngành.Nhận được nhiều hơn từ chương trình thẻ thương mại

Tìm hiểu về Visa PerformSource

Những thông tin bạn có thể quan tâm

diverse group of smiling business people gathered in informal discussion