Maximize your supplier relationships

Better ways to meet your commercial payment service needs.

Dịch vụ Thông tin Nhà cung cấp Dữ liệu tăng cường

Các công cụ quản lý chi tiêu và chi phí vượt trội
Two women sit in front of a computer and discuss content on screen.
Man smiling at a tablet.
Young man sitting at his desk and working in front of his laptop.
Couple taking orders at a bakery.

Nhận các lợi thế của Visa


Dịch vụ Thông tin Nhà cung cấp

Visa thu thập, xác nhận và lưu giữ thông tin về vị trí, thông tin về kinh tế xã hội và phân khúc thị trường của các đơn vị chấp nhận thẻ có chấp nhận sản phẩm Visa Thương mại. Hãy tận dụng cơ sở dữ liệu toàn diện này để hỗ trợ cho các khách hàng thẻ thương mại trong hiện tại và tương lai.

Dịch vụ Tìm kiếm Nhà cung cấp

Xác định nhà cung cấp đã chấp nhận sản phẩm thanh toán của Visa Thương mại.
Man working on smartphone showing a business graphic with a tablet on the desk in the background.

Dịch vụ Hỗ trợ Nhà cung cấp

Chuyển các nhà cung cấp sang thanh toán Visa Thương mại một cách hiệu quả. Xác định và kết nối với nhà cung cấp.

Nhiều lợi ích hơn


Công cụ định vị nhà cung cấp Visa

Xác định các đơn vị chấp nhận thẻ chấp nhận sản phẩm Visa Thương mại bằng cách sử dụng các tiêu chí nâng cao để tìm ra tổ chức phù hợp cho khách hàng trong khu vực tư nhân hoặc khu vực công.

Bắt đầu với quản lý nhà cung cấp

Truy cập vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà cung cấp của Visa.

Những thông tin bạn có thể quan tâm

Hands holding a phone.