Guaranteed payments are just the start

Find an acquirer and become a Visa-accepting merchant.

Bạn muốn trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ Visa?

Tìm hiểu cách thức đơn giản để bắt đầu chấp nhận thanh toán thẻ Visa.
Tìm hiểu cách bắt đầu
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.