• Bạn muốn nhanh và an toàn. Chúng tôi có thanh toán không tiếp xúc.

    Giờ đây các bạn có thể mang lại trải nghiệm thanh toán dễ dàng cho khách hàng ngay tại POS.

Thanh toán không tiếp xúc

Thanh toán không tiếp xúc cho phép khách hàng chỉ cần chạm nhẹ để thanh toán bằng thẻ thanh toán không tiếp xúc, điện thoại di động hay thiết bị cho phép thanh toán.
Illustration of greater than 34% circled partially overlapping computer display of contactless logo.

Illustration of storefront with award ribbon indicating 3 times more likely to think merchant is reputable.
Welcome sign indicating 2 times more likely to enter an unfamiliar store.

Contactless benefits table

Bắt đầu

Đăng ký để được nhận email với các thông tin cập nhật về công nghệ thanh toán không tiếp xúc và lợi ích của công nghệ này đối với sự phát triển doanh nghiệp của bạn.