• Thực hiện thanh toán theo yêu cầu cho nền kinh tế theo yêu cầu

    Trả thù lao cho những người lao động tự do của bạn bằng các tính năng thanh toán trong thời gian thực1 của Visa Direct.

A graphic that depicts 89%.
A graphic that depicts 66%.
 A graphic that depicts 70%.

Illustration of money movement.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

An illustration depicting Visa Direct’s ability to reach payees everywhere.
An illustration that conveys the idea that Visa Direct can send payments across the globe.
An illustration depicting a Visa Direct payout on a phone screen.

Bắt đầu với Visa Direct

Đừng để những người lao động tự do của bạn phải chờ đợi khoản thù lao của họ. Tìm hiểu về cách thiết lập giải pháp Visa Direct ngay bây giờ.