• Thực hiện thanh toán theo yêu cầu cho nền kinh tế theo yêu cầu

    Trả thù lao cho những người lao động tự do của bạn bằng các tính năng thanh toán trong thời gian thực1 của Visa Direct.

Cung cấp khoản thanh toán nhanh chóng, đơn giản mà những người lao động tự do của bạn cần

A graphic that depicts 89%.
A graphic that depicts 66%.
 A graphic that depicts 70%.

Trả thù lao cho những người lao động tự do như mong muốn của họ với Visa Direct

Trả thù lao cho những người lao động tự do của bạn trong thời gian thực1, bất cứ khi nào họ muốn, bao gồm các khoản thanh toán trong cùng ngày khi công việc được hoàn thành, gửi thẳng đến các thẻ đủ điều kiện. Khi làm việc với một nhà cung cấp giải pháp Visa Direct các công ty việc làm tự do có thể chuyển đổi các quy trình thanh toán truyền thống thành các trải nghiệm kỹ thuật số khác biệt.
Illustration of money movement.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

Tìm hiểu thêm về cách mà Visa Direct có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn

Các nhà cung cấp giải pháp3 có thể giúp bạn xây dựng trải nghiệm thanh toán tốt hơn cho người làm việc tự do cho doanh nghiệp của bạn.
An illustration depicting Visa Direct’s ability to reach payees everywhere.
An illustration that conveys the idea that Visa Direct can send payments across the globe.
An illustration depicting a Visa Direct payout on a phone screen.

Bắt đầu với Visa Direct

Đừng để những người lao động tự do của bạn phải chờ đợi khoản thù lao của họ. Tìm hiểu về cách thiết lập giải pháp Visa Direct ngay bây giờ.