• NIUM + Visa. Xây dựng mạng lưới Tiền tệ mở

    Visa hợp tác với các công ty sáng tạo trong toàn ngành tài chính. Đọc về cách chúng tôi giúp Nium* tạo ra một nền tảng thanh toán toàn cầu.

Aditi Sholapurkar, Strategy and Fundraising, Nium.


90 plus.
65.
350 plus.
Illustration of a Visa Direct process.
Aditi Sholapurkar, Strategy and Fundraising, Nium.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.