• Trigg + Visa. Đơn giản hóa việc truy cập vào thẻ tín dụng ở Brazil

    Visa làm việc với các công ty sáng tạo ở khắp mọi nơi. Hãy khám phá cách mà công ty công nghệ tài chính Trigg bắt đầu câu chuyện mới một cách thành công trong lĩnh vực tài chính.

Sứ mệnh của Trigg

Juliana Almeida, Head of Marketing, UX and Customer Success at Trigg

Visa đã giúp Trigg như thế nào

Daisy Saito, Marketing Specialist at Trigg.

Trigg qua các con số

2017.
2.5 million.
102.

Các giải pháp và dịch vụ Visa được Trigg sử dụng

Trigg sử dụng các sản phẩm Visa để giúp thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình.
Illustration of arrows between a graphic of a hand holding a phone and laptop with a lock on it, representing the Visa Security Identity Product.

Juliana Almeida, Head of Marketing, UX and Customer Success at Trigg.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.