Thư viện Tài nguyên cho đơn vị chấp nhận thẻ

Những tài liệu này chứa thông tin chi tiết nhằm giúp các đơn vị chấp nhận thẻ Visa kiểm soát nhận thanh toán, gian lận, bảo mật dữ liệu, ủy quyền và hơn nữa. Tải về, in và lưu tại đơn vị chấp nhận thẻ của bạn.