Visa không tiếp xúc + Giải pháp MaaS: Hành trình Thuận tiện hơn (90 giây)

Illustration of a hand holding a phone and another screen next to it displaying a map.