Tiếp nhận dữ liệu thẻ

Nền tảng của nhà cung cấp giải pháp có thể cung cấp cho quý vị các công cụ quý vị cần để thu thập dữ liệu thẻ một cách hiệu quả. Hình ảnh dưới đây là nguyên mẫu của tiện ích thu thập dữ liệu thẻ của giải pháp push-to-card (chuyển tiền vào tài khoản bằng thẻ ghi nợ) nhằm mục đích minh họa.
Accept card data