Kết nối với Visa

Các nhà cung cấp giải pháp Visa Direct có thể giúp quý vị kết nối với VisaNet. Dưới đây là một ví dụ về cách các doanh nghiệp và nhà cung cấp giải pháp kết nối để tạo ra giải pháp giải ngân.
connect to Visa