Visa Direct – Phương thức hoạt động

Tìm hiểu cách Visa Direct giúp mọi người và doanh nghiệp thanh toán cho nhau theo thời gian thực trên mạng lưới Visa toàn cầu.
Elevators inside a mall.