Visa Direct – Phương thức hoạt động

Tìm hiểu cách Visa Direct giúp mọi người và doanh nghiệp thanh toán cho nhau theo thời gian thực trên mạng lưới Visa toàn cầu.