EMV 3-D Secure là gì?

EMV 3-D Secure của Visa giúp bảo mật thanh toán trực tuyến