• Visa’s Everywhere Initiative

    Cùng đồng hành với chúng tôi và bước vào một thế giới vô vàn cơ hội. Định hình tương lai thương mại với Visa và có cơ hội thắng giải 500.000.000 đồng.

    Hiện tại, thời gian nộp bài dự thi đã kết thúc.


Two men standing next to each other with the man on the left holding an award and the man on the right holding a microphone.
5 people sitting around a table, having a discussion.