Thông tin quan trọng: Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA)