• Không chỉ là quẹt thẻ

    Nâng cao khả năng thanh toán kỹ thuật số của bạn.

Visa payWave

Mở rộng chương trình thanh toán kỹ thuật số của bạn.
merchant-cafe-paywave-1600x900
office-man-desktopmonitor-1600x900
carpark-woman-paywave-1600x900