Thẻ trả trước Visa

A picture of a woman using a prepaid card.

Hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn để nhận một thẻ trả trước Visa phù hợp với các nhu cầu của mình.