Visa Classic

Được công nhận trên phạm vi toàn thế giới.
Image of a Visa Classic credit card.