Visa Classic

Được công nhận trên phạm vi toàn thế giới.
14110-9C ihero14chip_vpwci_fr_h