Visa Gold

Nâng cấp lên thẻ Visa Gold.
14110-9C ihero14chip_vpwci_fr_h