Partner with Visa to build customer loyalty

Programs designed specifically for merchant needs.

Tối đa hóa lợi ích của việc chấp nhận thanh toán bằng Visa

Các chương trình của chúng tôi đều được thiết kế độc đáo, riêng biệt giúp các đơn vị chấp nhận thẻ gia tăng doanh thu, tăng giá trị và thu hút khách hàng mới.

Woman at supermarket counter payment-enabled device making payment with smart phone.

Bạn quan tâm đến các chương trình khách hàng thân thiết của Visa?

Chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu.
Woman at an airport looking up at the flight timetable.