• Công nghệ 3-D Secure

    3-D Secure là giải pháp xác thực được chấp nhận trên toàn cầu được thiết kế nhằm tăng cường bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử theo thời gian thực.

Illustration of two tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
Illustration of a magnifying glass viewing the magnified text '10X'.
Illustration of a shopping cart.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Illustration of a blue circle with the text '3.5T' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '1.2B' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '62%' in the center.

Illustration of a merchant storefront with blue and white striped awning.
Illustration of a human figure with a blue credit card.

Illustration of a finger poised to click a shopping cart button on a mobile phone.
Woman gives coffee to her coworker wearing headphones and sitting at his workstation.
Woman looking a computer monitor.

Để tìm hiểu thêm 3-D Secure 2.0, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản Visa hoặc người mua của bạn