Trải nghiệm Visa

Tham gia nhóm Visa và giúp thay đổi cách thế giới thanh toán.

Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp ở khắp mọi nơi

Hãy gia nhập Visa và khám phá các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn

Vươn ra toàn cầu

Two seated men discussing laptop display.

Văn hóa đổi mới là yếu tố cốt lõi của chúng tôi

Man and woman at table with closed laptop discussing document.

Nhân viên của chúng tôi

Đa dạng + hòa nhập tại Visa


Chương trình trao thưởng toàn diện của Visa


Đóng góp cho cộng đồng

Trong vai trò là một công ty toàn cầu, Visa còn có trách nhiệm thực hiện những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống, làm việc và hoạt động kinh doanh.

Making the world a better place

Through the Visa GivingStation*, an innovative online tool, employees can participate in Visa’s Matching Gift Program and the Employee Volunteer Program. * Not offered in all locations

Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

Thông qua Visa GivingStation*, một công cụ trực tuyến sáng tạo, các nhân viên có thể tham gia vào chương trình Matching Gift của Visa và Chương trình Nhân viên Tình nguyện (Employee Volunteer Program). * Không có ở tất cả các địa điểm. 

Chương trình Matching gift

Visa trao tặng các món quà tài chính cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện theo phương thức họ gây quỹ được một đô la thì Visa tặng một đô la (tối đa $5.000 mỗi năm dương lịch).

Chương trình Nhân viên Tình nguyện

Nhân viên sử dụng GivingStation để theo dõi số giờ làm tình nguyện của họ.

Chương trình trao thưởng cho nhân viên làm tình nguyện của Visa (Visa volunteer award program)

Một năm hai lần, Visa vinh danh một nhân viên của mỗi vùng dựa trên số giờ làm tình nguyện được ghi lại trong GivingStation.

Sẵn sàng tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp của bạn?

Hành trình khám phá sự nghiệp của bạn bắt đầu từ đây!