Trải nghiệm Visa

Tham gia nhóm Visa và giúp thay đổi cách thế giới thanh toán.


Two seated men discussing laptop display.
Man and woman at table with closed laptop discussing document.Making the world a better place

Through the Visa GivingStation*, an innovative online tool, employees can participate in Visa’s Matching Gift Program and the Employee Volunteer Program. * Not offered in all locations

Chương trình Matching gift

Visa trao tặng các món quà tài chính cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện theo phương thức họ gây quỹ được một đô la thì Visa tặng một đô la (tối đa $5.000 mỗi năm dương lịch).

Chương trình Nhân viên Tình nguyện

Nhân viên sử dụng GivingStation để theo dõi số giờ làm tình nguyện của họ.

Chương trình trao thưởng cho nhân viên làm tình nguyện của Visa (Visa volunteer award program)

Một năm hai lần, Visa vinh danh một nhân viên của mỗi vùng dựa trên số giờ làm tình nguyện được ghi lại trong GivingStation.

Sẵn sàng tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp của bạn?

Hành trình khám phá sự nghiệp của bạn bắt đầu từ đây!