• Trải nghiệm thanh toán sáng tạo cho ngành đang ngày càng phát triển

    Tìm hiểu cách Visa Sensory Branding có thể giúp tạo sự khác biệt cho giải pháp thanh toán của bạn và thu hút nhiều hoạt động kinh doanh hơn.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Nâng cao nhận thức

94% người tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm công nghệ.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Tùy biến tích hợp

Bộ màu, hình nền và các tùy chọn thiết kế khác tạo sự khác biệt cho bạn.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Dễ dàng tích hợp

Visa Sensory Branding không đòi hỏi kỹ năng công nghệ chuyên sâu để sử dụng.

A woman and a man looking at a tablet together.