Tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ lẻ để hỗ trợ (cho người tiêu dùng)

Trong giai đoạn khó khăn này, các doanh nghiệp nhỏ lẻ Việt Nam đang cho thấy tinh thần phấn đấu kiên cường, nhưng hơn bao giờ hết, họ cần sự hỗ trợ của bạn. Việc mua sắm của bạn tại các doanh nghiệp này hỗ trợ họ và cộng đồng đứng vững và vượt lên khó khăn

Visa hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ lẻ cùng Shopee và Now

Shopee
click to pay with visa

Tiếng nói của họ

visa-wysm-vn-merchant-dieu-lan
visa-wysm-vn-merchant-the-an
visa-wysm-vn-merchant-van-huan
visa-wysm-vn-merchant-thao-uyen
visa-wysm-vn-merchant-kim-yen
visa-wysm-vn-merchant-thanh-long

Visa giúp bạn hỗ trợ họ

shopee
nowfood