• Hỗ trợ Du lịch

    Tìm kiếm các bí quyết, nguồn lực và thông tin để tận dụng thẻ Visa một cách tối đa khi đi du lịch.Thẻ Visa của bạn bị mất? Hãy gọi số liên lạc toàn cầu +1 303 967 1090

Nhân viên của Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Toàn cầu Visa (GCAS) cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ, 24 giờ một ngày, 365 ngày trong năm dù bạn ở bất cứ đâu. Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Toàn cầu Visa (GCAS) có thể bảo vệ bạn khỏi những giao dịch gian lận bằng cách giúp bạn khóa thẻ Visa trong vòng 30 phút sau khi báo thất lạc hoặc bị mất. Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng Toàn cầu Visa (GCAS) cũng có thể cung cấp tiền mặt khẩn cấp và thay thế thẻ Visa cho bạn ở mọi nơi trên thế giới.