Liên hệ với Visa

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp thực hiện điều gì đó với thẻ Visa của mình? Luôn có cách để liên hệ với chúng tôi.


Hỗ trợ thêm

Trung hỗ trợ khách hàng

Để biết các câu hỏi và thắc mắc thường gặp về thẻ Visa cá nhân của bạn, hãy truy cập trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Hỗ trợ khách hàng Visa


Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi dành cho ngân hàng của bạn

Ngân hàng hoặc ngân hàng phát hành thẻ Visa có thể trả lời hầu hết câu hỏi về thanh toán hóa đơn trực tuyến, kiểm tra số dư, đổi thưởng hoặc khiếu nại khoản trừ tiền. Tìm thông tin liên hệ ở sau thẻ.
Coworkers working on their laptops and talking amongst each other in a brightly lit office.