Liên hệ với Visa


Hỗ trợ người tiêu dùng

Câu hỏi về các sản phẩm của Visa? Chúng tôi có thể trợ giúp.
Coworkers working on their laptops and talking amongst each other in a brightly lit office.

Hỗ trợ nhà bán lẻ + doanh nghiệp nhỏ

Nhận trợ giúp về các sản phẩm và giải pháp thanh toán của Visa.