Two young girls looking at a phone together.

Cách một mạng lưới kết nối cả thế giới

VisaNet hoạt động 24/7 để hỗ trợ cho các giao dịch thanh toán điện tử của mọi người ở khắp mọi nơi.