Khai phóng sự nghiệp cùng Visa

Nghĩ lớn để khác biệt.

Explore opportunities outside the United States

Bước tiến sự nghiệp

Nếu bạn có bằng Thạc sĩ về Khoa học máy tính hoặc Tài chính, hoặc bạn đang học để có bằng, chúng tôi luôn có vị trí cho bạn tại Visa. Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội học hỏi từ những lãnh đạo đầu ngành, cũng như cơ hội góp sức vào nền công nghiệp ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỉ người trên thế giới.

Bạn có bằng MBA?

Visa đang tìm kiếm thạc sĩ và sinh viên cho các vị trí toàn thời gian và thực tập. Ứng viên có thể làm việc ở bộ phận Marketing, Phát triển Sản phẩm, Tài chính hoặc Xây dựng Chiến lược. Từ đó hoàn thiện các kỹ năng và thường xuyên gặp mặt những nhà lãnh đạo của Visa.

Ngày Trường đại học / Tên tổ chức Tên sự kiện
Visa volunteers landscaping in an urban setting.