Thông báo Cookie của Visa

Ngày có hiệu lực: Ngày 14 tháng 4 năm 2023 

Hướng dẫn về cookie và các công nghệ khác

  • Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi tới máy tính của bạn hoặc các thiết bị kết nối Internet khác để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn hoặc lưu trữ thông tin hoặc cài đặt trong trình duyệt của bạn. Cookie cho phép chúng tôi nhận ra bạn khi bạn quay trở lại. Cookie cũng giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh và có thể cho phép chúng tôi phát hiện một số loại gian lận nhất định.

Cookie của bên thứ nhất là những cookie do Visa đặt hoặc được tạo bởi một miền được truy cập trực tiếp, chẳng hạn như nền tảng truyền thông xã hội. Các cookie này được Visa sử dụng và bao gồm tất cả cookie bắt buộc phải có để hỗ trợ các hoạt động cơ bản của trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Cookie của bên thứ ba do một công ty khác thiết đặt, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, nền tảng truyền thông xã hội và các công ty quảng cáo bên thứ ba. Các bên thứ ba này có thể đọc cookie do họ đặt khi bạn truy cập các trang web khác trong mạng lưới quảng cáo, cho phép tạo hồ sơ về hành vi trực tuyến của bạn để bên thứ ba có thể hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu từ tất cả khách hàng của mình.

  • Thẻ pixel và Đèn hiệu web

Thẻ pixel (hay còn gọi là đèn hiệu web) là hình ảnh đồ họa siêu nhỏ và các khối mã nhỏ được đặt trên các trang của trang web, quảng cáo hoặc trong email của chúng tôi cho phép chúng tôi xác định xem bạn đã thực hiện một hành động cụ thể hay chưa. Khi bạn truy cập các trang này hoặc khi bạn mở email, thẻ cho chúng tôi biết bạn đã truy cập trang web hoặc đã mở email. Những công cụ này cho phép chúng tôi đo lường phản hồi đối với các liên lạc của chúng tôi và cải thiện các trang web và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

  • Nhật ký Máy chủ

Nhật ký máy chủ ghi hoạt động trên các trang web của chúng tôi. Các loại nhật ký khác thu thập thông tin tương tự từ các ứng dụng của chúng tôi. Những nhật ký này ghi nhận thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, loại hệ điều hành, loại trình duyệt, tên miền và các cài đặt hệ thống khác cũng như ngôn ngữ mà hệ thống của bạn sử dụng và quốc gia và múi giờ nơi đặt thiết bị của bạn. Nhật ký của chúng tôi cũng ghi lại địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Internet. Địa chỉ IP là mã nhận dạng duy nhất mà các thiết bị cần để xác định và giao tiếp với nhau trên Internet. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về trang web bạn đã truy cập trước khi bạn vào Visa và trang web bạn truy cập sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi.