Trung tâm Quyền riêng tư của Visa

Visa đánh giá cao sự tin tưởng và tôn trọng quyền riêng tư. Trung tâm Quyền riêng tư giải thích cách Visa thu thập, chia sẻ Thông tin Cá nhân. Bạn có thể tìm thấy liên kết để thực hiện quyền riêng tư.

Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu

Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân.
Chúng tôi cũng có một Thông báo Cookie giải thích thực hành của chúng tôi liên quan đến cookie, thẻ và các loại dữ liệu trực tuyến tương tự mà chúng tôi thu thập.

Trong khi Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư Toàn cầu của Visa bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng, một số sản phẩm và nền tảng của Visa có thông báo quyền riêng tư riêng. Những thông báo này phản ánh các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp áp dụng. Vui lòng đọc các thông báo quyền riêng tư được công bố trên các trang web và nền tảng của chúng tôi khi bạn đăng ký.

Để gửi yêu cầu thực hiện các quyền riêng tư theo luật có liên quan, vui lòng truy cập Cổng thông tin Quyền riêng tư của chúng tôi.


Liên hệ với Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu của Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.